..<<....เทศบาลเมืองเลย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะกุดป่อง ......>>>..

<< เมนู >>
นายกเทศมนตรีและคณ
สภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

โรงเรียนเทศบาล1
โรงเรียนเทศบาล2
โรงเรียนเทศบาล3
โรงเรียนเทศบาล4
โรงเรียนเทศบาล5
สถานธนานุบาล
ชุมชน
<< อื่นๆ >>

เทศบัญญัติ/กฎหมาย

แสดงความคิดเห็น
ร่วมพัฒนาเทศบาล

แผนการจัดหาพัสดุ 2557

แผนการจัดหาพัสดุ 2556

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2556

- ผลงานทางวิชการ เรื่อง ปัจจัยด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล
กลุ่มการศึกษาที่ 9 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ของนาง
พิมพรรณ  สุริโย ครูชำนาญการ
พิเศษ
โรงเรียน เทศบาล 4
บ้านภูบ่อบิด

ข้อมูลการรับ - จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2554
ของเทศบาลเมืองเลย

งบแสดงผลการดำเนิงานประจำปี
งบประมาณ 2554  ตั้งแต่วันที่
1 ต.ค.53  ถึง 30 ก.ย..54

ข้อมูลการรับ - จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2553
ของเทศบาลเมืองเลย

งบแสดงผลการดำเนิงานประจำปี
งบประมาณ 2554  ตั้งแต่วันที่
1 ต.ค.53  ถึง 30 มี.ค.54

ระเบียบหนังสือสั่งการ
การบริหารงานบุคคล

หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ

องค์ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

E -BOOK

จัดซื้อ -จัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ

ตารางแผนงาน/โครงการ
สำหรับกำหนด KPI


งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  และรายการรับ - จ่าย เทศบาลเมืองเลยเพียง ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

เทศบาลเมืองเลยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ เขต ๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย จัดโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฟรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ที่อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย  (อ่านข่าว)

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาและการตกแต่งรถและผลการประกวดขบวนแห่และการแสดงประกอบ  เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสิทธิ์ชัย  อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗  นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวรายถึงความสำคัญของงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ความร่วมจากหน่วยงานต่างๆ และผลการประกวด (อ่านข่าว)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานจ้าง  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองเลย  ตามประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองเลย จำนวน ๕ ตำแหน่ง  ลงวันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  (อ่านข่าว)

กำหนดการจัดเงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองเลย ร่วมกับส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน สถานการศึกษา จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเลย สวนสาธารณะกุดป่อง รอบบริเวณลำน้ำหกุดป่อง และลำน้ำเลย นั้น เทศบาลเมืองเลยมีกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙. ๐๐ น. พิธีสรงน้ำพระเถระผู้ใหญและเจ้าอาวาสวัดในเขต (อ่านข่าว)

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง การประมูลเช่าห้องน้ำตลาดเช้าเทศบาลเมืองเลย

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลเมืองเลย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖

## งบแสดงฐานการเงิน เพียง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของเทศบาลเมืองเลย  

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๗  

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อเจ้าหน้าที่ประเมิน

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์
ยื่นต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

ข่าวประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓
    ศรีสว่าง
 
เอกสารสอบราคาฯ  เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินฯ การคำนวณราคากลางฯ  (22/01/58) (New)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง  การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบ  สน.ศท.อนุบาล ๘  ฐานแผ่
    โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 เอกสารประมูลจ้างฯ  ตารางแสดงวงเงินฯ การคำนวณราคากลางฯ
    เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ
 (20/01/58) (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง  การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘)
    โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เอกสารประมูลจ้างฯ  ตารางแสดงวงเงินฯ การคำนวณราคากลางฯ
    เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ
 (14/01/58) (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลจ้างเหมา
    โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบ สน.ศท.อนุบาล ๘  ฐานแผ่ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด ด้วยระบบ
    อิเล็กทรอนิกส์
 (14/01/58) (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลซื้อ
    โคมไฟถนน ชนิดแอลอีดี  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(14/01/58) (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลซื้อ
    เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง ขนาด ๑๐๐,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
(09/01/58) (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๗ โครงการ  เอกาสารสอบราคาจ้างฯ
    
เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินฯ การคำนวณราคากลางฯ (09/01/58) (New)      
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง  ประกาศยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างดครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร
    ภายในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวน ๗ จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
(08/01/58) New)         
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลจ้างเหมา
    โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด ด้วยระบบ
    อิเล็กทรอนิกส
(07/01/58) (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประมูลซื้อโคมไฟถนน ชนิดแอลอีดี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส (08/12/57)  (New)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ 
    ศรีสว่าง
  (03/12/57)   (New)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นสนามและทำร่องระบายน้ำ
    โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑)
  (02/12/57)   (New)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงประตูและรั่วทางเข้าโรงเรียน
    (โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด)
  (02/12/57)   (New)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง  การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟสัญญาจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน ๗ จุด
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เอกสารประมูลจ้างฯ บทนิยาม และการกำหนดราคากลางฯ (21/11/57) (New)
 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด สำนักงานเทศบาล,  
    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ, อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, อากคารกองสวัสดิการสังคม และอาคารที่ตั้งกองวิชาการและแผนงาน
    ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
 เอกสารสอบราคาจ้างฯ     ตารางาแสดงวงเงินฯ และการกำหนดราคากลางฯ  (06/11/57) (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเลย  เอกสารสอบราคาซื้อฯ
 
   เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ  ตารางาแสดงวงเงินฯ และการกำหนดราคากลางฯ  (05/11/57) (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลจ้างเหมาปรับปรุง
    ไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเลย จำนวน  7 จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 
 (04/11/57)  (New)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๔
     บ้านภูบ่อบิด
 
 เอกสารสอบราคาจ้างฯ    เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ  ตารางาแสดงวงเงินฯ และการกำหนดราคากลางฯ  (24/10/57) (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประมูลซื้อโคมไฟถนน ชนิดแอลอีดี  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-๑/๒๕๕๘)  เอกสารประมูลซื้อฯ  
     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตารางแสดงเงิยงบประมาณฯ กำหนดราคากลางฯ   (22/10/57) (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีบุญเรือง 
    
 เอกสารสอบราคาจ้างฯ    เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ  ตารางาแสดงวงเงินฯ และการกำหนดราคากลางฯ  (22/10/57) (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นสมานและทำร่องระบายน้ำโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑ ) 
    
 เอกสารสอบราคาจ้างฯ    เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ  ตารางาแสดงวงเงินฯ และการกำหนดราคากลางฯ  (17/10/57) (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูและรั่วทางเข้าโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด) 
    
 เอกสารสอบราคาจ้างฯ    เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ  ตารางาแสดงวงเงินฯ และการกำหนดราคากลางฯ  (17/10/57) (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารเอนกประสงค์และอาคารเรียน  ค.ส.ล. ๓ ชั้น
    โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑)
 
 เอกสารสอบราคาจ้างฯ    เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ  ตารางาแสดงวงเงินฯ และการกำหนดราคากลางฯ  (16/10/57) (New)   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
      ระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพ (ช่วงที่ ๒) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  (15/10/57)   (New)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
      จำนวน ๑๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  
(09/10/2557) (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๒ 
     ศรีบุญเรือง  
 เอกสารสอบราคาจ้างฯ    เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ  ตารางาแสดงวงเงินฯ และการกำหนดราคากลางฯ  (07/10/57) (New)   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อ
     
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ตัน ๖ ล้อ   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (03/10/2557) (New)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อ
     รถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย  ๖ ล้อ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (03/10/2557)
ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง กำหนดวัน  เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง
    โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพ (ช่วงที่ ๒)  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (30/09/57)   
ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง
    โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพ (ช่วงที่ ๒)  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (30/09/57)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล)  เอกสารสอบราคาซื้อฯ
    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ  การกำหนดราคากลาง (29/09/57)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถขุดตักตีนตะขาบ
     ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (26/09/2557)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
     แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (26/09/2557)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลซื้อ
     รถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย  ๖ ล้อ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 (25/09/2557)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อ
     รถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย  ๖ ล้อ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  
(25/09/2557)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลซื้อ
     รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ตัน ๖ ล้อ   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (24/09/2557)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อ
     รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ตัน ๖ ล้อ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 
 (24/09/2557)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ๖ ล้อ  และถังขยะมูลฝอยคอนเทนเนอร์
     ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  (19/09/57)   (New)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
     ในชุมชนแบบแคปซูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(18/09/2557)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลซื้อ
     รถตักหน้าขุดหลัง แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (18/09/2557)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อ
     รถตักหน้าขุดหลัง แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 
 (18/09/2557)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลซื้อ
     รถขุดตักตีนตะขาบ   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (16/09/2557)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อ
     รถขุดตักตีนตะขาบ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 
 (16/09/2557)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องกลเติมอากาศบนผิวน้ำแบบรอบช้าชนิดทุ่นลอยและเครื่องตีน้ำ) 
   เอกสารสอบราคาซื้อ   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์อื่น ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคราคากลางฯ  (12/09/57)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง
     โครงการก่อสร้าง จำนวน  ๑๒ โครงการ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (09/09/2557)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาการก่อสร้าง
     โครงการก่อสร้าง จำนวน  ๑๒ โครงการ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (09/09/2557)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ    เอกสารสอบราคาซื้อ   ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรร
     และราคราคากลางฯ 
(05/09/57) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด   ประจำปี ๒๕๕๕  จำนวน  ๕๗๙ รายการ   (04/09/57)  
ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถดับเพลิงติดกระเช้ากู้ภัย แบบอเนกประสงค์ 
      ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (03/09/57)   
ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง
    โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชนแบบแคปซูล  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (03/09/57)
ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง
    โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชนแบบแคปซูล  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 
 (03/09/57)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นสนามและทำร่องระบายน้ำโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด
     (เทศบาล  ๑)
   (01/09/57)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงประตูและรั่วทางเข้าโรงเรียน
      (โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด)
   (01/09/57)  
ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย  
      ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (01/09/57)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าสถานีขนส่งผู้ดดยสารจังหวัดเลย (ช่วงที่ ๒)
     ฝั่งถนนเจริญรัฐ ซอย ๕
 
 เอกสารสอบราคาจ้างฯ   การกำหนดราคากลางฯ เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ และตารางาแสดงวงเงินฯ  (26/08/57)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลซื้อโคมไฟถนน ชนิดแอลอีดี
     ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (21/08/57)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประมูลซื้อ รายละเอียด กำหนดราคากลาง 
    
 E7/2557 (18/08/57)
  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประมูลซื้อ รายละเอียด กำหนดราคากลาง 
    
 E6/2557 (18/08/57)  

ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า) เอกสารสอบราคาซื้อ
    
กำหนดราคากลาง (18/08/57) 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลซื้อรถดับเพลิงติดกระเช้ากู้ภัย แบบอเนกประสงค์
     ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข(18/08/57)  

ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด   ประจำปี ๒๕๕๕  จำนวน  ๕๙๕ รายการ   (15/08/57) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง การประมูลจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพ (ช่วงที่ ๒) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  เอกสารประมูลจ้างฯ  บทนิยาม,เงื่อนไขหลักเกณฯ,ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง (15/08/57)

© 2007 by Loeicity.go.th  All Rights Reserved Design by  Loei Municipality  Contact  Admin@loeicity.go.th
  แสดงผลได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 5.5 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่านี้ ในโหมด 800x600 pixel Font size Medium
   เทศบาลเมืองเลย ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000
   โทร. 0-4281-1140   โทรสาร. 0-4281-4970