<<<..ประกาศผลการเลือกตั้ง/สรรหา ประธานและคณะกรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย เบื้องต้น  ......>>>..

<< เมนู >>
นายกเทศมนตรีและคณ
สภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

โรงเรียนเทศบาล1
โรงเรียนเทศบาล2
โรงเรียนเทศบาล3
โรงเรียนเทศบาล4
โรงเรียนเทศบาล5
สถานธนานุบาล
ชุมชน
<< อื่นๆ >>

เทศบัญญัติ/กฎหมาย

แสดงความคิดเห็น
ร่วมพัฒนาเทศบาล

แผนการจัดหาพัสดุ 2556

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2556

- ผลงานทางวิชการ เรื่อง ปัจจัยด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล
กลุ่มการศึกษาที่ 9 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ของนาง
พิมพรรณ  สุริโย ครูชำนาญการ
พิเศษ
โรงเรียน เทศบาล 4
บ้านภูบ่อบิด

ข้อมูลการรับ - จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2554
ของเทศบาลเมืองเลย

งบแสดงผลการดำเนิงานประจำปี
งบประมาณ 2554  ตั้งแต่วันที่
1 ต.ค.53  ถึง 30 ก.ย..54

ข้อมูลการรับ - จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2553
ของเทศบาลเมืองเลย

งบแสดงผลการดำเนิงานประจำปี
งบประมาณ 2554  ตั้งแต่วันที่
1 ต.ค.53  ถึง 30 มี.ค.54

ระเบียบหนังสือสั่งการ
การบริหารงานบุคคล

หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ

องค์ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

E -BOOK

จัดซื้อ -จัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ


กำหนดการจัดเงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองเลย ร่วมกับส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน สถานการศึกษา จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเลย สวนสาธารณะกุดป่อง รอบบริเวณลำน้ำหกุดป่อง และลำน้ำเลย นั้น เทศบาลเมืองเลยมีกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙. ๐๐ น. พิธีสรงน้ำพระเถระผู้ใหญและเจ้าอาวาสวัดในเขต (อ่า่่นข่าว)

ประกาศผลการเลือกตั้งและสรรหาปรธานและกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลยเบื้องต้น  ตามที่เทศบาลเมืองเลยได้รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่งประธานชุมชนและกรรมการชุมชนในเทศบาลเมืองเลย ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ (อ่านข่าว)

เทศบาลเมืองเลย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๔
 
ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย มีการแข่งขันกีฬาสากล 4 ประเภทกีฬา และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนักกีฬาจาก ๑๖ อปท.ในเขตอำเภอเมืองเลยเข้าร่วมแข่งขัน (อ่่านข่าว)

     เลื่อนการแข่งขัน ตกปลายักษ์ ณ ลำน้ำกุดป่อง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗  ด้วยเทศบาลเมืองเลย อยู่ระหว่างการหารือหาแนวทางการระบายปลาชะโด เพื่อปรับสมดุลทางธรรมชาติที่เหมาะสม ความคืบหน้าจะแจ้งต่อไป

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง การประมูลเช่าห้องน้ำตลาดเช้าเทศบาลเมืองเลย  (New)

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลเมืองเลย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖

## งบแสดงฐานการเงิน เพียง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของเทศบาลเมืองเลย  

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๗  

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อเจ้าหน้าที่ประเมิน

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ิสินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์
ยื่นต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน่้าท
ี่

ข่าวประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสถลเชียงคาน (ช่วงที่ 1 จากวงเวียนน้ำพุ - คลองระบายน้ำ ค.ส.ล.)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
   (21/04/57)  (New)
เทศบาลเมืองเลย ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะสำหรับทัศนศึกษาดูงาน    เอกสารสอบราคาจ้าง    การกำหนดรายละเอียด
และราคากลางจ้างเหมายานพาหนะสำหรับทัศนศึกษาดูงาน 
   (31/03/57)   ( New)  
เทศบาลเมืองเลย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน  3 โครงการ  เอกสารสอบราคาจ้าง 
ตารางแสดงวงเงินฯ  สรุปและรายการคำนวณราคากลางฯ  เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ   (11/03/57)  ( New)  
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของเทศบาลเมืองเลย ประจำเดือนพฤศจิกายน และเดือนมกราคม  2557   (04/03/57)  (New)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง การประมูลจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสถลเชียงคาน (ช่วงที่ 1 จากวงเวียนน้ำพุ - คลองระบายน้ำ ค.ส.ล.)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  เอกสารประมูลจ้างฯ  บทนิยาม,ตารางแสดงวงเงินฯ,ราคากลางและเงื่อนไขหลักเกณฯ  (07/02/57)  (New)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสถลเชียงคาน (ช่วงที่ 1 จากวงเวียนน้ำพุ - คลองระบายน้ำ ค.ส.ล.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 (07/02/57)    
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ยกเลิกการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณคลองบุ่งแสนฮาด(ถนนเจริญรัฐ ซอย ๕)
 โดยวิธีพิเศษ
 (30/01/57)    
เทศบาลเมืองเลย ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน  5 รายการ    เอกสารสอบราคาซื้อ  (24/01/57) 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของเทศบาลเมืองเลย ประจำเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม  2556   (23/01/57)  
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ  ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตการทางภาษาและครุภัณฑ์ทห้องชีววิทยา
  (23/01/57)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ  ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาการศึกษา
  (24/12/56)  
เทศบาลเมืองเลย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางภาษา และครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา   เอกสารสอบราคาซื้อ    รายการและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะฯ
  (12/12/56)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ยกเลิกการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณคลองบุ่งแสนฮาด(ถนนเจริญรัฐ ซอย ๕)
 โดยวิธีพิเศษ
 (27/11/56)   
เทศบาลเมืองเลย ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เอกสารสอบราคาซื้อ  วัสดุอุปกรณ์ค่าจัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
 
(15/11/56)
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของเทศบาลเมืองเลย ประจำเดือนตุลาคม  2556  (15/11/56)
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของเทศบาลเมืองเลย ประจำเดือนกันยายน  2556  (15/11/56)
เทศบาลเมืองเลย  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล, หอประชุมเแลิมพระเกียรติฯ
อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, อาคารกองสวัสดการสังคม และอาคารที่ตั้งกองวิชาการและแผนงาน
   เอกสารสอบราคาฯ  
รายละเอียดประกอบการจ้างโครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (06/11/56)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ยกเลิกการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำถนนทางเข้าสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดเลย  โดยวิธีพิเศษ
 (21/10/56)  


© 2007 by Loeicity.go.th  All Rights Reserved Design by  Loei Municipality  Contact  Admin@loeicity.go.th
  แสดงผลได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 5.5 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่านี้ ในโหมด 800x600 pixel Font size Medium
   เทศบาลเมืองเลย ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000
   โทร. 0-4281-1140   โทรสาร. 0-4281-4970