<<<..ประกาศผลการเลือกตั้ง/สรรหา ประธานและคณะกรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย เบื้องต้น  ......>>>..

<< เมนู >>
นายกเทศมนตรีและคณ
สภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

โรงเรียนเทศบาล1
โรงเรียนเทศบาล2
โรงเรียนเทศบาล3
โรงเรียนเทศบาล4
โรงเรียนเทศบาล5
สถานธนานุบาล
ชุมชน
<< อื่นๆ >>

เทศบัญญัติ/กฎหมาย

แสดงความคิดเห็น
ร่วมพัฒนาเทศบาล

แผนการจัดหาพัสดุ 2557

แผนการจัดหาพัสดุ 2556

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2556

- ผลงานทางวิชการ เรื่อง ปัจจัยด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล
กลุ่มการศึกษาที่ 9 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ของนาง
พิมพรรณ  สุริโย ครูชำนาญการ
พิเศษ
โรงเรียน เทศบาล 4
บ้านภูบ่อบิด

ข้อมูลการรับ - จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2554
ของเทศบาลเมืองเลย

งบแสดงผลการดำเนิงานประจำปี
งบประมาณ 2554  ตั้งแต่วันที่
1 ต.ค.53  ถึง 30 ก.ย..54

ข้อมูลการรับ - จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2553
ของเทศบาลเมืองเลย

งบแสดงผลการดำเนิงานประจำปี
งบประมาณ 2554  ตั้งแต่วันที่
1 ต.ค.53  ถึง 30 มี.ค.54

ระเบียบหนังสือสั่งการ
การบริหารงานบุคคล

หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ

องค์ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

E -BOOK

จัดซื้อ -จัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ

ตารางแผนงาน/โครงการ
สำหรับกำหนด KPI


เทศบาลเมืองเลยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ เขต ๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย จัดโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฟรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ที่อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย  (อ่านข่าว)

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาและการตกแต่งรถและผลการประกวดขบวนแห่และการแสดงประกอบ  เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสิทธิ์ชัย  อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗  นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวรายถึงความสำคัญของงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ความร่วมจากหน่วยงานต่างๆ และผลการประกวด (อ่านข่าว)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานจ้าง  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองเลย  ตามประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองเลย จำนวน ๕ ตำแหน่ง  ลงวันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  (อ่านข่าว)

กำหนดการจัดเงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองเลย ร่วมกับส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน สถานการศึกษา จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเลย สวนสาธารณะกุดป่อง รอบบริเวณลำน้ำหกุดป่อง และลำน้ำเลย นั้น เทศบาลเมืองเลยมีกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙. ๐๐ น. พิธีสรงน้ำพระเถระผู้ใหญและเจ้าอาวาสวัดในเขต (อ่านข่าว)

ประกาศผลการเลือกตั้งและสรรหาปรธานและกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลยเบื้องต้น  ตามที่เทศบาลเมืองเลยได้รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่งประธานชุมชนและกรรมการชุมชนในเทศบาลเมืองเลย ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ (อ่านข่าว)

เทศบาลเมืองเลย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๔
 
ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย มีการแข่งขันกีฬาสากล 4 ประเภทกีฬา และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนักกีฬาจาก ๑๖ อปท.ในเขตอำเภอเมืองเลยเข้าร่วมแข่งขัน (อ่านข่าว)

 เลื่อนการแข่งขัน ตกปลายักษ์ ณ ลำน้ำกุดป่อง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗  ด้วยเทศบาลเมืองเลย อยู่ระหว่างการหารือหาแนวทางการระบายปลาชะโด เพื่อปรับสมดุลทางธรรมชาติที่เหมาะสม ความคืบหน้าจะแจ้งต่อไป

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง การประมูลเช่าห้องน้ำตลาดเช้าเทศบาลเมืองเลย

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลเมืองเลย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖

## งบแสดงฐานการเงิน เพียง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของเทศบาลเมืองเลย  

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๗  

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อเจ้าหน้าที่ประเมิน

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์
ยื่นต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท
ี่

ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลซื้อ
     รถขุดตักตีนตะขาบ   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (16/09/2557) (New)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อ
     รถขุดตักตีนตะขาบ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 
 (16/09/2557) (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องกลเติมอากาศบนผิวน้ำแบบรอบช้าชนิดทุ่นลอยและเครื่องตีนน้ำ) 
   เอกสารสอบราคาซื้อ   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์อื่น ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคราคากลางฯ  (12/09/57)  (New)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง
     โครงการก่อสร้าง จำนวน  ๑๒ โครงการ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (09/09/2557) (New)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาการก่อสร้าง
     โครงการก่อสร้าง จำนวน  ๑๒ โครงการ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (09/09/2557) (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ    เอกสารสอบราคาซื้อ   ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรร
     และราคราคากลางฯ 
(05/09/57)  (New)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด   ประจำปี ๒๕๕๕  จำนวน  ๕๗๙ รายการ   (04/009/57)  (New)
ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถดับเพลิงติดกระเช้ากู้ภัย แบบอเนกประสงค์ 
      ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (03/09/57)   (New)
ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง
    โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชนแบบแคปซูล  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (03/09/57)   (New)
ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง
    โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชนแบบแคปซูล  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 
 (03/09/57)   (New)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นสนามและทำร่องระบายน้ำโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด
     (เทศบาล  ๑)
   (01/09/57)   (New)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงประตูและรั่วทางเข้าโรงเรียน
      (โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด)
   (01/09/57)   (New)
ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย  
      ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (01/09/57)   (New)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าสถานีขนส่งผู้ดดยสารจังหวัดเลย (ช่วงที่ ๒)
     ฝั่งถนนเจริญรัฐ ซอย ๕
 
 เอกสารสอบราคาจ้างฯ   การกำหนดราคากลางฯ เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ และตารางาแสดงวงเงินฯ  (26/08/57)  (New)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร
     ภายในเขตเทศบาลเลย จำนวน  7 จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 
 (22/08/57)  (New)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลซื้อโคมไฟถนน ชนิดแอลอีดี
     ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (21/08/57)  (New)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประมูลซื้อ รายละเอียด กำหนดราคากลาง 
    
 E7/2557 (18/08/57)
  (New)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประมูลซื้อ รายละเอียด กำหนดราคากลาง 
    
 E6/2557 (18/08/57)  (New)

ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า) เอกสารสอบราคาซื้อ
    
กำหนดราคากลาง (18/08/57)  (New)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลซื้อรถดับเพลิงติดกระเช้ากู้ภัย แบบอเนกประสงค์
     ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข(18/08/57)  (New)

ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด   ประจำปี ๒๕๕๕  จำนวน  ๕๙๕ รายการ   (15/08/57) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง การประมูลจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพ (ช่วงที่ ๒) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  เอกสารประมูลจ้างฯ  บทนิยาม,เงื่อนไขหลักเกณฯ,ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง (15/08/57)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ๖ ล้อ  และถังขยะมูลฝอยคอนเทนเนอร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส   
  
 เอกสารประมูลซื้อฯ  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ, นิยาม, ทบทวนคุณลัดษณะเฉพาะและราคากลางฯ  (15/08/57)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาโครงการ
ปรับปรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (14/08/57)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาโครงการ
ปรับปรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (14/08/57)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง การประมูลจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสถลเชียงคาน (ช่วงที่ ๑ จากวงเวียนน้ำพุ - คลองระบายน้ำ ค.ส.ล.)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  เอกสารประมูลจ้างฯ  บทนิยาม,ตารางแสดงวงเงินฯ,ราคากลางและเงื่อนไขหลักเกณฯ  (14/08/57)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ
    ถนนสถลเชียงคาน (ช่วงที่ 1 จากวงเวียนน้ำพุ -  คลองระบาย ค.ส.ล.)   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (13/08/57)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลังแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส   เอกสารประมูลซื้อฯ  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ, นิยาม, ทบทวนคุณลัดษณะเฉพาะและราคากลางฯ  (08/08/57)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (08/08/57)
เทศบาลเมืองเลย ประกาศยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบบบายน้ำถนนสถลเชียงคาน (ช่วงที่ ๑ จากวงเวียนน้ำพุ -
    คลองระบายน้ำ ค.ส.ล. ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (07/08/57) 
เทศบาลเมืองเลย ประกาศยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (31/07/57) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด   ประจำปี ๒๕๕๕  จำนวน  ๕๙๕ รายการ   (31/07/57) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง การประมูลซื้อรถขุดตักตีนตะขาบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส   เอกสารประมูลซื้อฯ  
   
ตารางแสดงวงเงินฯ, ก ารกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ฯ   (30/07/57) 

ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ
     ถนนวิสุทธิเทพ (ช่วงที่ ๒) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (22/07/57) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ๔ ประตูยกสูง ขนาด ๒๔๐๐ ซีซ   เอกสารสอบราคาฯ
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ, ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลางฯ  (21/07/57)  

ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง การประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน  ๑๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส  เอกสารประมูลจ้างฯ
   เงื่อนไขหลักเกณฯ,  การกำหนดราคากลางฯและตารางแสดงวงเงินฯ (18/07/57)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง การประมูลจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชนแบบแคปซูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  เอกสารประมูลจ้างฯ  บทนิยาม,เงื่อนไขหลักเกณฯ,ราคากลางและตารางแสดงวงเงินฯ  (17/07/57)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
     ในชุมชนแบบแคปซูล  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (16/07/57) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ
     ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  (16/07/57) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเลย (ห้องทะเบียนราษฎร)  เอกสารสอบราคาจ้างฯ
     
 การกำหนดราคากลาง  เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ   (16/07/57)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง  ประมูลซื้อรถดับเพลิงติดกระเช้ากู้ภัย แบบอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประมูลซื้อฯ การกำหนดราคากลาง
  
(15/07/57)  

 


© 2007 by Loeicity.go.th  All Rights Reserved Design by  Loei Municipality  Contact  Admin@loeicity.go.th
  แสดงผลได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 5.5 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่านี้ ในโหมด 800x600 pixel Font size Medium
   เทศบาลเมืองเลย ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000
   โทร. 0-4281-1140   โทรสาร. 0-4281-4970