..<<.... ขอเชิญชาวเทศบาลเมืองเลย และชาวเลย ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ พร้อมกันหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย เวลา  16.00 น.  ตรวจสอบเส้นทาง ทางเฟสบุ๊ค ชมรมจักรยาน "ฮักเลย..ถีบเลย"  ......>>>..

<< เมนู >>
นายกเทศมนตรีและคณ
สภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

โรงเรียนเทศบาล1
โรงเรียนเทศบาล2
โรงเรียนเทศบาล3
โรงเรียนเทศบาล4
โรงเรียนเทศบาล5
สถานธนานุบาล
ชุมชน
<< อื่นๆ >>

เทศบัญญัติ/กฎหมาย

แสดงความคิดเห็น
ร่วมพัฒนาเทศบาล

ผลการพิจารณาจัดซื็อ/จัดจ้าง
ประจำเดือน ตุลาคม 57- สิงหาคม 58

แผนการจัดหาพัสดุ
ปี 2558

แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ
ปี 2558

แผนการจัดหาพัสดุ 2557

แผนการจัดหาพัสดุ 2556

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2556

- ผลงานทางวิชการ เรื่อง ปัจจัยด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล
กลุ่มการศึกษาที่ 9 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ของนาง
พิมพรรณ  สุริโย ครูชำนาญการ
พิเศษ
โรงเรียน เทศบาล 4
บ้านภูบ่อบิด

ข้อมูลการรับ - จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2554
ของเทศบาลเมืองเลย

งบแสดงผลการดำเนิงานประจำปี
งบประมาณ 2554  ตั้งแต่วันที่
1 ต.ค.53  ถึง 30 ก.ย..54

ข้อมูลการรับ - จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2553
ของเทศบาลเมืองเลย

งบแสดงผลการดำเนิงานประจำปี
งบประมาณ 2554  ตั้งแต่วันที่
1 ต.ค.53  ถึง 30 มี.ค.54

ระเบียบหนังสือสั่งการ
การบริหารงานบุคคล

หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ

องค์ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

E -BOOK

จัดซื้อ -จัดจ้าง

ตารางแผนงาน/โครงการ
สำหรับกำหนด KPI


โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านผักก้าม ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุและอาคารเรียน อาคารประกอบ  จำนวน ๖ รายการ  ราคากลางรวมทั้งสิ้น ๘๐,๙๐๐ บาท  (รายละเอียด)

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  และรายการรับ - จ่าย เทศบาลเมืองเลยเพียง ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

เทศบาลเมืองเลยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ เขต ๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย จัดโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฟรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ที่อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย  (อ่านข่าว)

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาและการตกแต่งรถและผลการประกวดขบวนแห่และการแสดงประกอบ  เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสิทธิ์ชัย  อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗  นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวรายถึงความสำคัญของงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ความร่วมจากหน่วยงานต่างๆ และผลการประกวด (อ่านข่าว)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานจ้าง  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองเลย  ตามประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองเลย จำนวน ๕ ตำแหน่ง  ลงวันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  (อ่านข่าว)

กำหนดการจัดเงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองเลย ร่วมกับส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน สถานการศึกษา จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเลย สวนสาธารณะกุดป่อง รอบบริเวณลำน้ำหกุดป่อง และลำน้ำเลย นั้น เทศบาลเมืองเลยมีกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙. ๐๐ น. พิธีสรงน้ำพระเถระผู้ใหญและเจ้าอาวาสวัดในเขต (อ่านข่าว)

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง การประมูลเช่าห้องน้ำตลาดเช้าเทศบาลเมืองเลย

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลเมืองเลย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖

## งบแสดงฐานการเงิน เพียง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของเทศบาลเมืองเลย  

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๗  

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อเจ้าหน้าที่ประเมิน

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์
ยื่นต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

ข่าวประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
   
 เอกสารสอบราคาฯ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    และราคากลางฯ
 (24/09/58)
  (New)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง และครูภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
    ทางภาษาพร้อมติดตั้ง
  
เอกสารสอบราคาฯ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    และราคากลางฯ
 (24/09/58)  (New)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในสถานที่กำจัด
     ขยะมูลฝอย
 เอกสารสอบราคาฯ   เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินฯ การกำหนดราคากลางฯ (23/09/58)  (New)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ  เอกสารสอบราคาฯ   
     
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดราคากลางฯ
(15/09/58)  (New)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์  เอกสารสอบราคาฯ   
     
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดราคากลางฯ
(15/09/58)  (New)     
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ  เอกสารสอบราคาฯ   
     
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดราคากลางฯ
(09/09/58)  (New)      
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ผลการพิจารณาต่อรองราคาประมูลซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น
     จำนวน ๔ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
   (09/09/58)  (New)   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้า
     เสนอราคาประมูลซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

     
(09/09/58) (New)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย  
    เอกสารสอบราคาฯ   เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินฯ การกำหนดราคากลางฯ (04/09/58)  (New)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน  ๓  โครงการ 
    เอกสารสอบราคาฯ   เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินฯ การกำหนดราคากลางฯ (02/09/58)  (New)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงประตูและรั้วทางเข้าโรงเรียน
     (โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด)
 เอกสารสอบราคาฯ   เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินฯ การกำหนด
     ราคากลางฯ
 (01/09/58)
  (New)   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  รายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง
     โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน จำนวน ๕ สาย  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  
(27/08/58)   
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ  เรื่อง ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
     คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
 
(27/08/58)    
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเอกลักษณ์เมืองเลย "ผ่าหล่มสักจำลอง"
    
  เอกสารสอบราคาฯ   เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินฯ การกำหนดราคากลางฯ (13/08/58)    
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
     ซอยเอื้ออารีย์(ยายติ้ง)
 เอกสารสอบราคาฯ   เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้างฯ   (03/08/58)    
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประมูลจ้างซื้อครุภณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น จำนวน ๕ โครงการ
   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  
เอกสารประมูลซื้อฯ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ รายการครุภณฑ์ฯ  การกำหนดราคากลางฯ
   
(ส่วนที่ ๑)  (ส่วนที่ ๒)  (ส่วนที่ ๓)  (ส่วนที่ ๔)   (29/07/58)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูล
    ซื้อครุภณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น จำนวน ๕ โครงการ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
(29/07/58)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็น)
    
 เอกสารสอบราคาฯ   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดราคากลางฯ
     
(27/07/58)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
     
เอกสารสอบราคาฯ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดราคากลางฯ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
     
(23/07/58)    
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูล
     จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน จำนวน ๕ สาย  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  
(23/07/58)   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
     ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๕ สาย  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  
(23/07/58)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสร้างสรรค์เอกลักษณ์เมืองเลย
     "ผาหล่มสักจำลอง"
   (02/07/58)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน ๕ โครงการ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
   
 เอกสารประมูลจ้างฯ    เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดราคากลางฯ  (10/06/58)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสร้างสรรค์เอกลักษณ์เมืองเลย "ผาหล่มสักจำลอง"
 
    เอกสารสอบราคาฯ   เงื่องไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดราคากลางฯ 
    
(09/06/58)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผจัดการประมูล
     จ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
(27/05/58)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรือหงส์ไฟเบอร์กลาส   เอกสารสอบราคาฯ  รายละเอียดคุณลักษณฯ
     การกำหนดราคากลางฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
(26/05/58)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  รายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง
     โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.๔/๑๒) โรงเรียน
     เทศบาล ๕ บ้านหนอกผักก้าม  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  
(25/05/58) 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูล
     จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.๔/๑๒) โรงเรียน
     เทศบาล ๕ บ้านหนอกผักก้าม  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  
(19/05/58)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
     ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.๔/๑๒)
     โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนอกผักก้าม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  
(19/05/58)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศเรียกสอบราคารถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ประจำ
     ศูนย์บริการสาธารณสุข
(10/05/58)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อโคมไฟถนน
     ชนิดแอลอีดี  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  
(30/04/58)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง
     โครงการปรัปรุงไฟสัญญาณจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวน  ๗ จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

    
(30/04/58)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ดับเบิ้ลแคบ ประจำศูนย์บริการสาธารณสุฃ
     
เอกสารสอบราคาฯ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดราคากลางฯ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
     
(24/04/58)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓  ศรีสว่าง  
     เอกสารสอบราคาฯ  รายหนังสือเรียนฯ  (22/04/58)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะสำหรับทัศนศึกษาดูงาน   เอกสารสอบราคาฯ
     การกำหนดราคากลางฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ  (16/04/58)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันเสนอราคาประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
     ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท. ๔/๑๒) ดรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
     ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๓/๒๕๕๘ ลงันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
(02/04/58)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
    อาคารเรียนแบบ รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘ ฐานแผ่ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
    
(01/04/58)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
    อาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
    
(01/04/58)   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการ
     ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวน  ๗ จุด ด้วย
     ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
(31/03/58)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอ
     ราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวน  ๗ จุด  
     ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 
(31/03/58)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน
    แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.๔/๑๒) โรงเรียนเทศบาล๕ บ้านหนอกผักก้าม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
เอกสารประมูลจ้างฯ
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดราคากลางฯ  เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ  (26/03/58)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูล
   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สม.ศท.๔/๑๒) โรงเรียนเทศบาล ๕
   บ้านหนองผักก้าม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
์  
(18/03/58)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูล
    ซื้อโคมไฟถนน ชนิดแอลอีดี  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 (11/03/58)
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
    ประมูลซื้อโคมไฟถนน ชนิดแอลอีดี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 (11/03/58)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูล
    ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบ สน.ศท.อนุบาล ๘ ฐานแผ่ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด  
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 (09/03/58)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
    ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบ สน.ศท.อนุบาล ๘ ฐานแผ่ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด  
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 (09/03/58)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข การประมูล
    จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) โรงเรียนเทศบาล ๔
    บ้านภูบ่อบิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 (09/03/58)
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
    ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) โรงเรียนเทศบาล ๔
    บ้านภูบ่อบิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 (09/03/58)

ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๖ โครงการ
    เอกสารสอบราคาฯ  
การกำหนดราคากลางฯ  ตารางแสดงวงเงินฯ เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ  (05/03/58)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นสนามและทำร่องระบายน้ำ
     โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑)
 เอกสารสอบราคาฯ   เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
     การกำหนดราคากลางฯ
 (23/02/58)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) เอกสารสอบราคาฯ
     
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ การกำหนดราคากลางฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ   (13/02/58)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ภายในเขตเทศบาล
     เมืองเลย จำนวน  ๗ จุด ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์
 เอกสารประมูลจ้างฯ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การคำนวณ
     ราคากลาง
 (12/02/58)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะสำหรับทัศนศึกษาดูงาน  เอกสารสอบราคาจ้างฯ
     
การกำนหดรายละเอัยดและราคากลางฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ  (10/02/58) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง  รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้คัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูล
     จ้างเหมาปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวน ๗ จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
     
(05/02/58)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม
     อาชีพผู้สูงอายุ
 
เอกสารสอบราคาฯ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การคำนวณราคารกลางฯ เงือนหลักเกณฑ์
     ประเภทงานก่อสร้างฯ
 (03/02/58)  

© 2007 by Loeicity.go.th  All Rights Reserved Design by  Loei Municipality  Contact  Admin@loeicity.go.th
  แสดงผลได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 5.5 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่านี้ ในโหมด 800x600 pixel Font size Medium
   เทศบาลเมืองเลย ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000
   โทร. 0-4281-1140   โทรสาร. 0-4281-4970