..<<.... ขอเชิญชาวเทศบาลเมืองเลย และชาวเลย ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ พร้อมกันหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย เวลา  16.00 น.  ตรวจสอบเส้นทาง ทางเฟสบุ๊ค ชมรมจักรยาน "ฮักเลย..ถีบเลย"  ......>>>..

<< เมนู >>
นายกเทศมนตรีและคณ
สภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

โรงเรียนเทศบาล1
โรงเรียนเทศบาล2
โรงเรียนเทศบาล3
โรงเรียนเทศบาล4
โรงเรียนเทศบาล5
สถานธนานุบาล
ชุมชน
<< อื่นๆ >>

เทศบัญญัติ/กฎหมาย

แสดงความคิดเห็น
ร่วมพัฒนาเทศบาล

ผลการพิจารณาจัดซื็อ/จัดจ้าง
ประจำเดือน ตุลาคม 57- สิงหาคม 58

แผนการจัดหาพัสดุ
ปี 2558

แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ
ปี 2558

แผนการจัดหาพัสดุ 2557

แผนการจัดหาพัสดุ 2556

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2556

- ผลงานทางวิชการ เรื่อง ปัจจัยด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล
กลุ่มการศึกษาที่ 9 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ของนาง
พิมพรรณ  สุริโย ครูชำนาญการ
พิเศษ
โรงเรียน เทศบาล 4
บ้านภูบ่อบิด

ข้อมูลการรับ - จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2554
ของเทศบาลเมืองเลย

งบแสดงผลการดำเนิงานประจำปี
งบประมาณ 2554  ตั้งแต่วันที่
1 ต.ค.53  ถึง 30 ก.ย..54

ข้อมูลการรับ - จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2553
ของเทศบาลเมืองเลย

งบแสดงผลการดำเนิงานประจำปี
งบประมาณ 2554  ตั้งแต่วันที่
1 ต.ค.53  ถึง 30 มี.ค.54

ระเบียบหนังสือสั่งการ
การบริหารงานบุคคล

หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ

องค์ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

E -BOOK

จัดซื้อ -จัดจ้าง

ตารางแผนงาน/โครงการ
สำหรับกำหนด KPI


ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

## ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
     ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1

## สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

## สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘  

## สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง การประมูลเช่าห้องน้ำตลาดเช้าเทศบาลเมืองเลย

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลเมืองเลย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖

ข่าวประกาศซื้อจ้าง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคาร
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 โครงการ
(27/01/59)  New)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง (26/01/59)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระเบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้าง
    โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเลิก จำนวน 3 โครงการ
/ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างฯ /
    รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (20/01/59)
ประกาศเทศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ เรื่อง ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
    พร้อมติดตั้งและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อมติดตั้ง
 (13/11/58)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
   
 เอกสารสอบราคาฯ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    และราคากลางฯ
 (24/09/58)
 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง และครูภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
    ทางภาษาพร้อมติดตั้ง
  
เอกสารสอบราคาฯ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    และราคากลางฯ
 (24/09/58)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในสถานที่กำจัด
     ขยะมูลฝอย
 เอกสารสอบราคาฯ   เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินฯ การกำหนดราคากลางฯ (23/09/58)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ  เอกสารสอบราคาฯ   
     
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดราคากลางฯ
(15/09/58)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์  เอกสารสอบราคาฯ   
     
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดราคากลางฯ
(15/09/58)      
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ  เอกสารสอบราคาฯ   
     
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดราคากลางฯ
(09/09/58)      
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ผลการพิจารณาต่อรองราคาประมูลซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น
     จำนวน ๔ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
   (09/09/58)     
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้า
     เสนอราคาประมูลซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

     
(09/09/58)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย  
    เอกสารสอบราคาฯ   เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินฯ การกำหนดราคากลางฯ (04/09/58)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน  ๓  โครงการ 
    เอกสารสอบราคาฯ   เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินฯ การกำหนดราคากลางฯ (02/09/58)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงประตูและรั้วทางเข้าโรงเรียน
     (โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด)
 เอกสารสอบราคาฯ   เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินฯ การกำหนด
     ราคากลางฯ
 (01/09/58)
    
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  รายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง
     โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน จำนวน ๕ สาย  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  
(27/08/58)   
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ  เรื่อง ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
     คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
 
(27/08/58)    
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเอกลักษณ์เมืองเลย "ผ่าหล่มสักจำลอง"
    
  เอกสารสอบราคาฯ   เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินฯ การกำหนดราคากลางฯ (13/08/58)    
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
     ซอยเอื้ออารีย์(ยายติ้ง)
 เอกสารสอบราคาฯ   เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้างฯ   (03/08/58)    
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประมูลจ้างซื้อครุภณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น จำนวน ๕ โครงการ
   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  
เอกสารประมูลซื้อฯ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ รายการครุภณฑ์ฯ  การกำหนดราคากลางฯ
   
(ส่วนที่ ๑)  (ส่วนที่ ๒)  (ส่วนที่ ๓)  (ส่วนที่ ๔)   (29/07/58)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูล
    ซื้อครุภณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น จำนวน ๕ โครงการ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
(29/07/58)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็น)
    
 เอกสารสอบราคาฯ   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดราคากลางฯ
     
(27/07/58)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
     
เอกสารสอบราคาฯ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การกำหนดราคากลางฯ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
     
(23/07/58)    
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูล
     จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน จำนวน ๕ สาย  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
  
(23/07/58)   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
     ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๕ สาย  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  
(23/07/58)   

© 2007 by Loeicity.go.th  All Rights Reserved Design by  Loei Municipality  Contact  Admin@loeicity.go.th
  แสดงผลได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 5.5 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่านี้ ในโหมด 800x600 pixel Font size Medium
   เทศบาลเมืองเลย ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000
   โทร. 0-4281-1140   โทรสาร. 0-4281-4970