..<<.... อากาศแห้ง  ร้อนอบอ้าว  มีการแปรปวนของสภาวของมวลอากาศอย่างรวดเร็วรุนแรง  อาจมีการปะทะกันของมวลอากาศเย็นและมวลอากาศร้อน ทำให้พายุฝนฟ้าคะนอง  พายุฤดูร้อน  ของให้ประชาชนติดตามคำพยากรณ์อากาศ  เพื่อเตรียมการรับมือและป้องกันภัย ......>>>..

<< เมนู >>
นายกเทศมนตรีและคณ
สภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

โรงเรียนเทศบาล1
โรงเรียนเทศบาล2
โรงเรียนเทศบาล3
โรงเรียนเทศบาล4
โรงเรียนเทศบาล5
สถานธนานุบาล
ชุมชน
<< อื่นๆ >>

เทศบัญญัติ/กฎหมาย

แสดงความคิดเห็น
ร่วมพัฒนาเทศบาล

แผนการจัดหาพัสดุ 2557

แผนการจัดหาพัสดุ 2556

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2556

- ผลงานทางวิชการ เรื่อง ปัจจัยด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล
กลุ่มการศึกษาที่ 9 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ของนาง
พิมพรรณ  สุริโย ครูชำนาญการ
พิเศษ
โรงเรียน เทศบาล 4
บ้านภูบ่อบิด

ข้อมูลการรับ - จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2554
ของเทศบาลเมืองเลย

งบแสดงผลการดำเนิงานประจำปี
งบประมาณ 2554  ตั้งแต่วันที่
1 ต.ค.53  ถึง 30 ก.ย..54

ข้อมูลการรับ - จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2553
ของเทศบาลเมืองเลย

งบแสดงผลการดำเนิงานประจำปี
งบประมาณ 2554  ตั้งแต่วันที่
1 ต.ค.53  ถึง 30 มี.ค.54

ระเบียบหนังสือสั่งการ
การบริหารงานบุคคล

หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ

องค์ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

E -BOOK

จัดซื้อ -จัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ

ตารางแผนงาน/โครงการ
สำหรับกำหนด KPI


งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  และรายการรับ - จ่าย เทศบาลเมืองเลยเพียง ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

เทศบาลเมืองเลยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ เขต ๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย จัดโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฟรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ที่อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย  (อ่านข่าว)

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาและการตกแต่งรถและผลการประกวดขบวนแห่และการแสดงประกอบ  เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสิทธิ์ชัย  อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗  นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวรายถึงความสำคัญของงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ความร่วมจากหน่วยงานต่างๆ และผลการประกวด (อ่านข่าว)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานจ้าง  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองเลย  ตามประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองเลย จำนวน ๕ ตำแหน่ง  ลงวันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  (อ่านข่าว)

กำหนดการจัดเงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองเลย ร่วมกับส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน สถานการศึกษา จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเลย สวนสาธารณะกุดป่อง รอบบริเวณลำน้ำหกุดป่อง และลำน้ำเลย นั้น เทศบาลเมืองเลยมีกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙. ๐๐ น. พิธีสรงน้ำพระเถระผู้ใหญและเจ้าอาวาสวัดในเขต (อ่านข่าว)

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง การประมูลเช่าห้องน้ำตลาดเช้าเทศบาลเมืองเลย

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลเมืองเลย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖

## งบแสดงฐานการเงิน เพียง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของเทศบาลเมืองเลย  

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๗  

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อเจ้าหน้าที่ประเมิน

## ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์
ยื่นต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

ข่าวประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๖ โครงการ
    
เอกสารสอบราคาฯ  การกำหนดราคากลางฯ  ตารางแสดงวงเงินฯ เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ  (05/03/58)  (New)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นสนามและทำร่องระบายน้ำ
     โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑)
 เอกสารสอบราคาฯ   เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
     การกำหนดราคากลางฯ
 (23/02/58)  (New)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) เอกสารสอบราคาฯ
     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ การกำหนดราคากลางฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ   (13/02/58)  (New)    
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ภายในเขตเทศบาล
     เมืองเลย จำนวน  ๗ จุด ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์
 
เอกสารประมูลจ้างฯ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การคำนวณ
     ราคากลาง
 (12/02/58) (New)     
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะสำหรับทัศนศึกษาดูงาน  เอกสารสอบราคาจ้างฯ
     
การกำนหดรายละเอัยดและราคากลางฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ  (10/02/58) (New)    
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง  รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้คัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูล
     จ้างเหมาปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวน ๗ จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
     
(05/02/58) (New)    
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม
     อาชีพผู้สูงอายุ
 
เอกสารสอบราคาฯ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ การคำนวณราคารกลางฯ เงือนหลักเกณฑ์
     ประเภทงานก่อสร้างฯ
 (03/02/58) (New)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง ประมูลซื้อโคมไฟถนน ชนิดอแลอีดี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
    
เอกสารประมูลซื้อฯ   ตารางแสดงวงเงินฯ การคำนวณราคากลางฯ  (30/01/58) (New)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓
    ศรีสว่าง
 
เอกสารสอบราคาฯ  เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินฯ การคำนวณราคากลางฯ  (22/01/58) (New)   
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง  การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบ  สน.ศท.อนุบาล ๘  ฐานแผ่
    โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 เอกสารประมูลจ้างฯ  ตารางแสดงวงเงินฯ การคำนวณราคากลางฯ
    เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ
 (20/01/58) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง  การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘)
    โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เอกสารประมูลจ้างฯ  ตารางแสดงวงเงินฯ การคำนวณราคากลางฯ
    เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ
 (14/01/58) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลจ้างเหมา
    โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบ สน.ศท.อนุบาล ๘  ฐานแผ่ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด ด้วยระบบ
    อิเล็กทรอนิกส์
 (14/01/58) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลซื้อ
    โคมไฟถนน ชนิดแอลอีดี  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(14/01/58) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลซื้อ
    เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง ขนาด ๑๐๐,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
(09/01/58) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๗ โครงการ  เอกาสารสอบราคาจ้างฯ
    
เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ ตารางแสดงวงเงินฯ การคำนวณราคากลางฯ (09/01/58)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง  ประกาศยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างดครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร
    ภายในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวน ๗ จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
(08/01/58)      
ประกาศเทศบาลเมืองเลย เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลจ้างเหมา
    โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด ด้วยระบบ
    อิเล็กทรอนิกส
(07/01/58) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประมูลซื้อโคมไฟถนน ชนิดแอลอีดี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส (08/12/57)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ 
    ศรีสว่าง
  (03/12/57)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นสนามและทำร่องระบายน้ำ
    โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑)
  (02/12/57)  
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงประตูและรั่วทางเข้าโรงเรียน
    (โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด)
  (02/12/57)
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง  การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟสัญญาจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน ๗ จุด
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เอกสารประมูลจ้างฯ บทนิยาม และการกำหนดราคากลางฯ (21/11/57) 

ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด สำนักงานเทศบาล,  
    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ, อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, อากคารกองสวัสดิการสังคม และอาคารที่ตั้งกองวิชาการและแผนงาน
    ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
 เอกสารสอบราคาจ้างฯ     ตารางาแสดงวงเงินฯ และการกำหนดราคากลางฯ  (06/11/57) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง สอบซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเลย  เอกสารสอบราคาซื้อฯ
 
   เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฯ  ตารางาแสดงวงเงินฯ และการกำหนดราคากลางฯ  (05/11/57) 
ประกาศเทศบาลเมืองเลย  เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการประมูลจ้างเหมาปรับปรุง
    ไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเลย จำนวน  7 จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 
 (04/11/57) 

© 2007 by Loeicity.go.th  All Rights Reserved Design by  Loei Municipality  Contact  Admin@loeicity.go.th
  แสดงผลได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 5.5 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่านี้ ในโหมด 800x600 pixel Font size Medium
   เทศบาลเมืองเลย ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000
   โทร. 0-4281-1140   โทรสาร. 0-4281-4970