กำลังแสดงหน้า หน้าแรก :>> กองการศึกษา :>> งานกิจการนักเรียน

 
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมงานกิจการนักเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ


(1) งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
(2) งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
(3) งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
(4) งานวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
(5) งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) งานติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะแนวทางวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล
(7) งานลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตรนารี
(8) งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
(9) งานเกี่ยวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
(10) งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
(11) งานแนะนำตักเตือนห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน


 


 
© 2007 by Loeicity.go.th  All Rights Reserved Design by  Loei Municipality  Contact  Admin@loeicity.go.th
  แสดงผลได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 5.5 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่านี้ ในโหมด 800x600 pixel Font size Medium
   เทศบาลเมืองเลย ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000
   โทร. 0-4281-1140   โทรสาร. 0-4281-4970