โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เป้าหมาย
แผนผังโรงงเรียน
โครงสร้างบริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายนามผู้บริหารโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง

ผู้บริหาร
ระดับก่อนประถม
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
บุคลากรสนับสนุนการสอน

ครูสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนะรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อมูลอื่นโรงเรียนเทศบาล ๓ สรีสว่าง

สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2555
ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่
โครงการสนับสนุน

ภารกิจอื่นๆ ของโรงเรียน

ปัญหาที่กำลังดำเนินงานอยู่
สวัสดิการร้านค้าชุมชนฟากเลย 2นายวรพจน์ โสระสิงห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายสุเทพ พรหมรักษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานนักเรียนปี 2555

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แข่งขันทักษะวิชาการ

โครงการเข้าค่ายวิชาการ ปี 2555

โครงการเข้าค่ายนาฏศิลป
โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

ผลงานดีเด่นของครู

ผลงานดีเด่นของตรูประจำปรี 2553
ผลงานดีเด่นของตรูประจำปรี 2554

ผลงานนักเรียนปี 2553

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
กิจกรรมประกวดสรภัญญะ
กิจกรรมวันแมแห่งชาติ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมแข่งขันคนเก่
ประเพณีลอยกระทง
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต

ผลงานนักเรียนปี 2554

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
กิจกรรมประกวดร้องสรภัญญะ
กิจกรรมแข่งขันคนเก่ง
การแข่งกีฬานักเรียน อปท.
งานประเภทณีลอยกระทง
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต
เทิดพระเกียรติพ่อหลวงแห่งปวงไทย
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาต
งานกาชาดดอกฝ้ายบาน

โครงการเข้าค่ายวิชาการ ปี 2554

เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
เข้าค่ายภาษาไทย
เข้าค่ายคณิตศาสตร์
อบรมคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลเมืองเลย
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีสะอาด
โรงเรียนเทศบาล ๒ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาล ๔ ภูบ่อบิด
โรงเรียนเทศบาล ๕ หนองผักก้าม
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เว็บบอร์ดโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง เลขที่ 115/6 ถนนเลย - นาด้วง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
สังกัดเทศบาลเมืองเลย โทรศัพท์ 0-4281-2527
watcharapol tippanon webmaster

คำขัวญวันแม่
มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น
ขึ้นรูปอันอ่อนละออจนหล่อเหลา
อยากให้เป็นงานดีที่งานเงา
อยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ

   
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ น้ำหมานรีสอร์ท
วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2555

แห่เทียนพรรษาเทศบาลเมือเลย
วันที่ 1 สิงหาคม 2555

เข้าค่ายนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2555
โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลสร้างจิตสำนึกโลกร้อน
ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านติ้ว วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
ประชุมครูเทศบาลเมืองเลย
วันศุก์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
คุณหมอโรงพยาบาลเลย ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 12กรกฎาคม พ.ศ. 2555
นายกเทศบาลเมืองเลย นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ ศร๊สว่าง
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุ้งลาย
กับชุมชน บ้านฟากเลย 2
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
วันสถาปนาลูกเสือไทย ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเลย
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
วันไหว้ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ศรีสว่าง
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555
โครงการสนามจราจรเยาวชนรวมกับขนส่งจังหวัดเลย
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555
ณ หน้าเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม เข้าค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2555